Polityka prywatności

I.      Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności
określa zasady, zakres oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania
danych osobowych, jak również Państwa prawa w tym zakresie. Podanie danych
osobowych jest niezbędne do świadczenia przez Trichoexpert spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie usług elektronicznych w ramach
serwisu panel.trichoexpert.com (dalej: „Serwis”) i zawarcia umowy.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/ 679 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/ 46/ WE (dalej: „RODO”).

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej. Może to oznaczać m.in. imię i nazwisko,
adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu, numer rachunku bankowego,
numer NIP, oraz wszelkie inne informacje podane przez Państwa dobrowolnie na
naszej stronie internetowej, bądź osobiście w naszych salonach, mailowo lub
poprzez zapisanie się na nasz newsletter. W momencie podawania swoich danych
osobowych na naszej stronie internetowej automatycznie akceptują Państwo ich
przetwarzanie zgodnie z Polityką Prywatności.

Administratorem Państwa (dalej: „Partnera”) danych osobowych jest Trichoexpert
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
, ul.
Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem
KRS 0000855385, REGON: 386795977, NIP: 5252832607 (dalej: „Trichoexpert”).

Trichoexpert oraz Partner
przetwarzają dane osobowe klientów (dalej: „Klient”) we własnych celach, zatem
stają się odrębnymi administratorami danych osobowych Klientów.

W chwili dokonania przez Klienta
rezerwacji usługi Partnera za pomocą Serwisu:

1)                 
dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Partnerem o
świadczenie przez Partnera usług na rzecz Klienta;

2)                 
Klient może w Serwisie udzielić Partnerowi zgody na
przetwarzanie przez niego danych osobowych (np. na komunikację elektroniczną) w
innych celach niż w celu wykonania umowy z Klientem;

3)                 
Administrator, za pomocą Serwisu, udostępnia Partnerowi dane
osobowe Klienta niezbędne do wykonania przez niego umowy z Klientem;

4)                 
w wyniku udostępnienia Partnerowi danych osobowych Klienta,
Partner staje się niezależnym administratorem danych osobowych Klienta w
rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, w związku z czym zobowiązany jest do
przestrzegania zasad określonych w przepisach RODO; Partner staje się również
administratorem danych osobowych Klienta, z którym zawrze umowę poza Serwisem
(np. w jego salonie), o ile wprowadzi te dane do Serwisu.

W celu umożliwienia
Administratorowi świadczenia na rzecz Partnera usług w ramach Serwisu, do
których niezbędne jest przetwarzanie:

1)                 
danych osobowych Klienta, który zawarł umowę z Partnerem,

2)                 
danych osobowych osób, przy pomocy których Partner korzysta z
Serwisu (w szczególności pracowników, współpracowników, kontrahentów),

konieczne jest zawarcie przez
Administratora i Partnera umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Brak lub wygaśnięcie takiej umowy skutkować będzie niemożliwością świadczenia
przez Administratora usług na rzecz Partnera, w zakresie odnoszącym się do
przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Partner.

Korzystanie przez Partnera z
narzędzi dostępnych w ramach Serwisu (w szczególności z kalendarza wizyt,
przypomnień, marketingu bezpośredniego) nie ma wpływu na status Partnera jako
administratora danych osobowych Klienta. Trichoexpert będzie przetwarzał dane
osobowe Klienta w imieniu i na udokumentowane polecenie Partnera, na zasadach
wskazanych w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administratorem
danych osobowych Klienta pozostaje Partner.

Cele w jakich Partner przetwarza
dane osobowe Klienta będą uzależnione od tego, czy i jakich zgód na
przetwarzanie danych osobowych udzielił Partnerowi Klient, czy tych zgód nie
cofnął lub nie zgłosił sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Partnera.

Administrator przetwarza dane
osobowe Partnera jedynie w zakresie umożliwiającym prawidłowe wykonywanie
umowy. Administrator nie odpowiada za zakres danych osobowych Klientów gromadzonych
przez Partnera oraz za ich legalność. Szczegółowe zobowiązania stron w tym
zakresie znajdują się w umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

II.    Obowiązek informacyjny dla Partnera

Obowiązek informacyjny, o którym
mowa w art. 13 RODO Administrator wypełnia wobec Partnera w chwili rejestracji
konta. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, zgodnie z informacjami,
zawartymi poniżej.

Administratorem Państwa danych
osobowych jest Trichoexpert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie
, ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII
Wydział KRS pod numerem KRS 0000855385, REGON: 386795977, NIP: 5252832607
(dalej: „Trichoexpert”).

Z Administratorem można się
skontaktować:

1)      na adres e-mail: rodo@trichoexpert.com

2)      pisemnie, na adres: Trichoexpert sp. z o.o., ul. Świętokrzyska
18, 00-052 Warszawa;

Aby można było zarejestrować
konto w Serwisie oraz można było w pełni korzystać z funkcjonalności Serwisu
Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych
osobowych:

1)      Imię i nazwisko,

2)      Firma prowadzonej działalności,

3)      Numer NIP,

4)      Numer REGON,

5)      Adres e-mail,

6)      Numer telefonu,

7)      Adres prowadzonej działalności,

8)      IP urządzenia,

9)      Logo przedsiębiorstwa,

10)   Zdjęcie profilowe.

Państwa dane osobowe będą
przetwarzane w następujących celach:

1)      zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Serwisu (art. 6 ust.
1 lit. b RODO);

2)      prowadzenia działań marketingowych produktów lub usług Trichoexpert
(z wyłączeniem marketingu bezpośredniego), w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

3)      prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług
Trichoexpert, w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. możliwość prowadzenia marketingu własnych
produktów i usług, polegającego na bezpośredniej komunikacji z Tobą w celu
zaprezentowania reklamy i promocji usług Trichoexpert;

4)      profilowania (grupowania), tj. prowadzenia analiz, które mogą
dotyczyć również danych osobowych, oraz grupowania klientów – w celu
dostosowania naszych produktów lub usług oraz ich marketingu do Państwa
preferencji, a także do preferencji zidentyfikowanych przez nas określonych
grup klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5)      badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi
Trichoexpert lub Partnerów (m.in. w postaci ankiet telefonicznych, sms-owych
lub e-mailowych), jako element niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia
katalogu produktów i usług interesujących klientów oraz poziomu ich zadowolenia
z usług Trichoexpert lub usług Partnerów;

6)      ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi
z zawartą umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, tj. jako element
niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6
ust.1 lit. f RODO);

7)      wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, wynikających
z przepisów prawa – przetwarzanie Twoich danych osobowych w tym przypadku jest
niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlega Administrator (art. 6
ust. 1 lit. c RODO);

8)      tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne potrzeby Administratora
(w tym raportowanie, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w Serwisie,
tworzenie modeli statystycznych) w celu analizy i rozwoju działalności, tj.
jako element niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9)      wdrażania nowych lub rozwijania istniejących rozwiązań lub
funkcjonalności Serwisu, tj. jako element niezbędny do realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest
rozwijanie i zapewnianie bezpieczeństwa działania Serwisu;

10)   w celu udzielania odpowiedzi na Państwa wiadomości i
umożliwienie z Państwem komunikacji, jako element niezbędny do realizacji
prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Administrator informuje, że
dokonuje profilowania (grupowania) Partnerów w celu zapewnienia możliwości
świadczenia usług, odpowiadających Państwa preferencjom, a także aby móc
kierować do Państwa reklamy, przypomnienia, rekomendacje i oferty promocyjne.
Takie profilowanie (grupowanie) może być dokonywane na podstawie następujących
danych:

1)      aktywności na stronie Trichoexpert oraz w Serwisie;

2)      geolokalizacji;

3)      płci;

4)      godzin korzystania z Serwisu;

5)      czasu ostatniej aktywności na stronie lub w Serwisie.

Administrator nie stosuje inwazyjnych
praktyk profilowania i śledzenia w celach marketingowych lub reklamowych.

Odbiorcami Państwa danych
osobowych mogą być:

1)      podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy
państwowe);

2)      podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne,
marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne lub windykacyjne;

3)      nasi podwykonawcy i inne podmioty, z którymi współpracujemy.

Wszystkie podmioty, na rzecz
których przekazywane są Państwa dane osobowe, zapewniają co najmniej taką samą
ochronę Państwa danych osobowych, jaka jest określona w niniejszej polityce
prywatności.

Państwa dane nie będą
przekazywane do podmiotów mających siedzibę poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym (EOG).

Państwa dane osobowe będą
przetwarzane przez następujące okresy, wskazane poniżej:

1)      w celu zawarcia i wykonania umowy – do chwili rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy, a następnie do chwili upływu przedawnienia roszczeń;

2)      prowadzenia działań marketingowych produktów lub usług (z
wyłączeniem marketingu bezpośredniego) – do chwili rozwiązania lub wygaśnięcia
umowy albo do chwili zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
w tym celu;

3)      prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów lub usług – do
chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do chwili zgłoszenia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu;

4)      w celu profilowania (grupowania) – do chwili rozwiązania lub
wygaśnięcia umowy albo do chwili zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych w tym celu;

5)      w celu badania preferencji w zakresie zapotrzebowania na usługi
– do chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do chwili zgłoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu;

6)      w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do
chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń;

7)      wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze –
do chwili wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów
prawa;

8)      w celu tworzenia zestawień, analiz, statystyk na wewnętrzne
potrzeby administratora – przez czas trwania umowy, a następnie do czasu upływu
terminu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy albo do chwili zgłoszenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;

9)      w celu wdrażania nowych lub rozwijania rozwiązań lub funkcjonalności
Serwisu – do chwili rozwiązania lub wygaśnięcia umowy albo do momentu
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu;

10)   w celu udzielania odpowiedzi na Państwa wiadomości i
umożliwienie z Państwem komunikacji – przez czas komunikacji z Państwem, a
następnie do chwili upływu terminu przedawnienia roszczeń.

Zgodnie z art. 12-23 RODO,
przysługuje Państwu:

1)      prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

2)      prawo do sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych;

3)      prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

4)      prawo do przenoszenia danych; w celu skorzystania z powyższych
praw należy skontaktować się z Administratorem;

5)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Mogą Państwo w dowolnym momencie
wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W tym celu należy skontaktować
się z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem
przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.

 

Mogą Państwo w każdym czasie
wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji
prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), kontaktując się z
Administratorem poprzez wybrany kanał komunikacji. Administratorowi nie będzie
wtedy już wolno przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że wykaże istnienie
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Państwa interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub
obrony roszczeń. W razie zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu
marketingu bezpośredniego – w każdym przypadku Administrator zaprzestanie
przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu.

W każdej chwili mogą Państwo
żądać usunięcia Państwa danych osobowych z Serwisu. Można to zrobić kontaktując
się z Administratorem poprzez wybrany kanał komunikacji.

Podanie przez Państwa danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, na
korzystanie z Serwisu oraz realizacji pozostałych, wskazanych powyżej celów.

Formularz wypełniany przez
użytkownika w trakcie rejestracji Partnera, a także sam proces autoryzacji
(logowania) do zasobów Administratora realizowany jest za pomocą kodowanych
sesji, które istotnie zwiększą ochronę transmisji danych w sieci Internet. Dane
takie jak hasła dostępu do profili są szyfrowane za pomocą jednokierunkowych
algorytmów szyfrowania, uniemożliwiających ich późniejsze odszyfrowanie.
Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem
odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymogi prawa.

Serwis zawiera lub będzie
zawierał funkcje (np. recenzje), w których wprowadzane przez użytkownika
Serwisu treści (np. wyrażenie opinii, podpis) stają się publicznie dostępne.
Użytkownik Serwisu może publikować swoje treści w tych serwisach jedynie po
dokonaniu autoryzacji i sam decyduje o tym, czy i jak mają one być podpisywane.

III.  Polityka cookies

Państwa przeglądarka internetowa
może przechowywać na dysku urządzenia końcowego (np. komputera) pliki tekstowe
(ang. „cookies” lub „ciasteczka”). W plikach cookies znajdują się informacje
niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności informacje
wymagające autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację
użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane
dane osobowe.

Administrator przechowuje pliki
cookies na Państwa urządzeniach końcowych w celu:

1)      
utrzymania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której
użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy użytkownika i hasła;

2)      
lepszego dopasowania działania Serwisu do Państwa potrzeb;

3)      
tworzenia statystyk oglądalności dla poprawienia funkcjonowania
Serwisu;

Istnieje możliwość takiego
skonfigurowania Państwa przeglądarki internetowej, która spowoduje, że
całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania na dysku plików cookies.
Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może wpłynąć na dostępność
funkcjonalności Serwisu, prawidłowości jego wyświetlania lub utratę preferowanych
ustawień stron internetowych. Skutkiem wykonania takiej operacji może być
utrata możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu .

Serwis wykorzystuje pliki
cookies, służące do zapisywania i przechowywania informacji o sposobie
korzystania przez użytkownika z Serwisu. Pliki cookies są zapisywane na
urządzeniu końcowym użytkownika a następnie przesyłane za pomocą przeglądarki
internetowej użytkownika do Serwisu za każdym razem, gdy użytkownik z niego
korzysta.

Administrator wykorzystuje
również informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP).

Administrator wykorzystuje
następujące rodzaje plików cookies:

1)      
cookies sesyjne – automatycznie usuwane po zamknięciu
przeglądarki internetowej;

2)      
cookies trwałe – przechowywane są w urządzeniu przez określony
czas;

3)      
cookies własne – ustawiane przez Serwis;

4)      
cookies podmiotów trzecich – ustawiane przez inne systemy niż
Serwis (np. Google Analytics, Facebook).

Administrator wykorzystuje
informacje gromadzone przy użyciu plików cookies oraz pochodzące z logów
systemowych w celu:

1)      
dostosowania treści, wyglądu, rozmiaru oraz innych parametrów
Serwisu do konkretnego urządzenia i preferencji użytkownika;

2)      
zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych
(np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Pliki cookies wykorzystywane
przez Serwis nie pozwalają Administratorowi na identyfikację konkretnych
użytkowników korzystających z Serwisu.

Korzystając z Serwisu użytkownik
wyraża zgodę na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim
urządzeniu.

Użytkownik może usunąć lub
zablokować instalację plików cookies dokonując zmiany ustawień przeglądarki
internetowej. Szczegółowe informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień
przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod
adresami:

1)      
http://www.aboutcookies.org/;

2)      
http://www.cookiecentral.com/faq/;

3)      
https://wszystkoociasteczkach.pl/.